Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Årsmöte Hissjö SK
2020-03-19 19:04
Välkomna till årsmöte för Hissjö SK

Datum: 2020-03-29
Tid: 18.00
Plats: Hissjöstugan

Vi träffas och summerar året som gått och blickar framåt. Alla val till styrelsen är gjorda så det är bara att dyka upp. Vi bjuder på fika.


Dagordning:

1. Mötet öppnas av ordförande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens berättelse över verksamheten inklusive ekonomisk berättelse föregående år
7. Revisionsberättelse
8. Beslut gällande ansvarsfrihet
9. Bestämmande av årsavgift för nästkommande år
10. Fastställelse av verksamhetsplan samt budget för 2020
11. Val av styrelse
12. Beslut om omedelbar justering av punkten 11
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

Avtackningar
Fika


Styrelsen hälsar er varmt välkomna!